اخبار

1396/09/01
یرو نامه معاونت محترم فرهنگي و اجتماعی دانشگاه مازندران مبنی برتعلق امتیاز فرهنگی ارتقاء اساتيد به اعضاء هیئت علمی دانشگاه که در همایش ملی فاخر حضور یابند، نکات ذیل به استحضار می رسد.


 ١) ثبت نام  بصورت اینترنتی/ آنلاین و از طریق سایت همایش ملی فاخر به آدرس (www.fakher96.ir) صورت می گیرد.
٢) تمامی هزینه های ثبت نام و پذیرایی رایگان است.
٣) با توجه به محدودیت پذیرش با تکمیل ظرفیت، ثبت نام  متوقف خواهد شد.
٤)در پایان همایش، گواهی حضور فقط در اختیار شخص شرکت کننده قرار می گیرد.
٥) کلیات برنامه علمی همایش در صبح (٩٦/٩/٢)بدین شرح است:
 
٧/٣٠ الی ٨/٣٠     پذیرش ثبت نام کنندگان
٨/٣٠     آغاز همایش
١٠        پذیرایی و استراحت کوتاه
١٠/٢٠             ادامه همایش
١١/٤٥            نماز و نهار  
زمان همايش: پنج شنبه ٩٦/٩/٢
مكان: چالوس، ٣ کیلومتری چالوس به نوشهر، اردوگاه شهید رسولی 
دبیرخانه همايش ملي فاخر
— — — 
متقاضيان براي ثبت نام مسير زير را پي گيري نمايند.
عضويت در همايش— > ثبت نام در همايش— >ثبت نام—> ثبت نام كاربر( در قسمت عنوان خدمات بخش شركت در همايش بدون ارائه مقاله- ويژه اعضاء هيئت علمي دانشگاه  مازندران  را انتخاب كنيد)

1396/08/19
پیرو نامه شماره ١٠٥/ف/د/٤/ص مورخه ٩٦/٧/٣٠ معاونت محترم فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مبنی برتعلق امتیاز فرهنگی ارتقاء اساتيد به اعضاء هیئت علمی دانشگاه که در همایش ملی فاخر حضور یابند، نکات ذیل به استحضار می رسد.


 ١) ثبت نام  بصورت اینترنتی/ آنلاین و از طریق سایت همایش ملی فاخر به آدرس (www.fakher96.ir) صورت می گیرد.
٢) تمامی هزینه های ثبت نام و پذیرایی رایگان است.
٣) با توجه به محدودیت پذیرش با تکمیل ظرفیت، ثبت نام  متوقف خواهد شد.
٤)در پایان همایش، گواهی حضور فقط در اختیار شخص شرکت کننده قرار می گیرد.
٥) کلیات برنامه علمی همایش در صبح (٩٦/٩/٢)بدین شرح است:
 
٧/٣٠ الی ٨/٣٠     پذیرش ثبت نام کنندگان
٨/٣٠     آغاز همایش
١٠        پذیرایی و استراحت کوتاه
١٠/٢٠             ادامه همایش
١١/٤٥            نماز و نهار  
زمان همايش: پنج شنبه ٩٦/٩/٢
مكان: چالوس، ٣ کیلومتری چالوس به نوشهر، اردوگاه شهید رسولی 
دبیرخانه همايش ملي فاخر
— — — 
متقاضيان براي ثبت نام مسير زير را پي گيري نمايند.
عضويت در همايش— > ثبت نام در همايش— >ثبت نام—> ثبت نام كاربر( در قسمت عنوان خدمات بخش شركت در همايش بدون ارائه مقاله- ويژه اعضاء هيئت علمي دانشگاه  علوم پزشكي مازندران  را انتخاب كنيد)

1396/08/19
پیرو نامه شماره ٢٠٠٠/٥٦٣٣٠/٦٠١٣١ مورخه٩٦/٨/١٧ مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان مازندران مبنی برتعلق گواهی شرکت در کارگاه آموزشی و گواهي آموزش ضمن خدمت به دبیران محترم زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی در همایش ملی فاخر ، نکات ذیل به استحضار می رسد.


 
١) ثبت نام  بصورت اینترنتی/ آنلاین و از طریق سایت همایش ملی فاخر به آدرس (www.fakher96.ir) صورت می گیرد.
 
٢) تمامی هزینه های ثبت نام و پذیرایی رایگان است.
٣) با توجه به محدودیت پذیرش با تکمیل ظرفیت، ثبت نام  متوقف خواهد شد.
٤) با اتمام همايش حضور دبيران ادبيات و زبان فارسي و معارف اسلامي كه در همايش شركت نموده اند   جهت  دريافت گواهي آموزش ضمن خدمت به آموزش و پرورش  ارسال مي گردد.
٥) کلیات برنامه علمی همایش در صبح (٩٦/٩/٢)بدین شرح است:
 
٧/٣٠ الی ٨/٣٠     پذیرش ثبت نام کنندگان
٨/٣٠     آغاز همایش
١٠        پذیرایی و استراحت کوتاه
١٠/٢٠             ادامه همایش
١١/٤٥            نماز و نهار  
 زمان:  پنج شنبه ٩٦/٩/٢
مكان: چالوس، ٣ کیلومتری چالوس به نوشهر، اردوگاه شهید رسولی
دبیرخانه همايش ملي فاخر
— — — 
متقاضيان براي ثبت نام مسير زير را در سايت همايش فاخرپي گيري نمايند.
عضويت در همايش— > ثبت نام در همايش— >ثبت نام—> ثبت نام كاربر( در قسمت عنوان خدمات بخش شركت در همايش بدون ارائه مقاله- ويژه ديران آموزش و پرورش استان مازندران  را انتخاب كنيد)

1396/08/19
پیرو نامه شماره ٦٢٥٧مورخه ٩٦/٨/١٤ریاست محترم دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران مبنی برتعلق امتیاز فرهنگی به اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد استان مازندران که در همایش ملی فاخر حضور یابند، نکات ذیل به استحضار می رسد.


 
 
١) ثبت نام  بصورت اینترنتی/ آنلاین و از طریق سایت همایش ملی فاخر به آدرس (www.fakher96.ir) صورت می گیرد.
٢) تمامی هزینه های ثبت نام و پذیرایی رایگان است.
٣) با توجه به محدودیت پذیرش با تکمیل ظرفیت، ثبت نام  متوقف خواهد شد.
٤) در پایان همایش، گواهی فقط در اختیار شخص شرکت کننده قرار می گیرد.
٥) کلیات برنامه علمی همایش در صبح (٩٦/٩/٢)بدین شرح است:
 
٧/٣٠ الی ٨/٣٠     پذیرش ثبت نام کنندگان
٨/٣٠     آغاز همایش
١٠        پذیرایی و استراحت کوتاه
١٠/٢٠             ادامه همایش
١١/٤٥            نماز و نهار  
 
زمان همايش: پنج شنبه ٩٦/٩/٢
مكان: چالوس، ٣ كيلومتري جاده چالوس به نوشهر، اردوگاه شهيد رسولي 
دبیرخانه همايش ملي فاخر
— — — 
متقاضيان براي ثبت نام مسير زير را پي گيري نمايند.
عضويت در همايش— > ثبت نام در همايش— >ثبت نام—> ثبت نام كاربر( در قسمت عنوان خدمات بخش شركت در همايش بدون ارائه مقاله- ويژه اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان مازندران  را انتخاب كنيد)

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر