تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم


الف- طراحی سایت همایش:  توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تا  تاریخ 25 بهمن95

ب-طراحی فراخوان و پوستر همایش:   تا تاریخ 15اسفند 95

ج-تاریخ ارسال چکیده تا 15 مرداد 1396

د-تاریخ ارسال مقالات تا  30 شهریور1396

ه-تاریخ ارزیابی مقالات 30 مهر 1396

و- چاپ مجموعه مقالات  همایش؛ توسط پژوهشگاه فرهنگ،فرهنگ و هنر؛ تا 30 آبان1396

ز- مکان و زمان همایش:  چالوس-پنج شنبه 2 آذر 1396