محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 
الف) محورهاي آیینی:
١) آيات قرآني، احاديث وروايات در اشعار فاخر و زاده فاخر
٢)مديحه و سوگ سرايي در اشعار فاخر و زاده فاخر
٣) قيام حسيني و مرثیه سرایی در اشعار فاخر و زاده فاخر
٤)اهل بیت در اشعار فاخر و زاده فاخر
٥) اعياد مذهبي در اشعار فاخر و زاده فاخر
٦) زمينه هاي فقهي در اشعار فاخر و زاده فاخر
٧( عرفان، فلسفه و كلام در اشعار فاخر و زاده فاخر
 
ب) محورهاي ادبي و هنری:
١)جنبه های بلاغی و صنایع ادبی در اشعار فاخر و زاده فاخر
٢)ویژگی های سبکی در اشعار فاخر و زاده فاخر
٣)تاثیر اشعار فاخر و زاده فاخر در حفظ و غناي ادبيات فارسي
٤)ماده تا ريخها در اشعار آئيني فاخر و زاده فاخر
٥)ادبيات تعلیمی در اشعار فاخر
٦)تعزیه و مجالس شبیه خوانی در اشعار فاخر و زاده فاخر
٧(کالبدشناسی شعر فاخر و زاده فاخر
 
ج) محورهاي فرهنگی و اجتماعی:
١) فاخر و زاده فاخر در فرهنگ مازندران
٢) تاثیر شخصیت فاخر و زاده فاخر در فرهنگ اجتماعی
٣)نسخه شناسی فاخر و زاده فاخر
٤)تاثیر فاخر و زاده فاخر بر فرهنگ پس از خود با تاکید برتعزیه و مراسم آئيني