اخبار

پیام نامگذاری یکی از بلوارهای اصلی شهرستان چالوس به نام علامه فاخری
پیام نامگذاری یکی از بلوارهای اصلی شهرستان چالوس به نام علامه فاخری

بلوار حدفاصل پل سردار شهید صادقی (پل کمربندی چالوس - تنکابن) تا پارک سنگی چالوس به نام علامه فاخری ناگذاری شد.
کاری قابل تقدیر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر که در راستای معرفی مفاخر، اندیشمندان و سرمایه های ارزشمند منطقه صورت گرفته است.

خبر تصویری