اخبار

نامگذاری یکی از بلوارهای اصلی شهرستان چالوس به نام علامه فاخری

بلوار حدفاصل پل سردار شهید صادقی (پل کمربندی چالوس - تنکابن) تا پارک سنگی چالوس به نام علامه فاخری ناگذاری شد.
کاری قابل تقدیر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر که در راستای معرفی مفاخر، اندیشمندان و سرمایه های ارزشمند منطقه صورت گرفته است.

خبر تصویری