اخبار

انتشار كتب مجموعه مقالات برگزيده همايش ملي فاخر

اين كتب شامل ٧٦ عنوان مقاله  است كه توسط  محققين دانشگاهي و حوزوي  به دبيرخانه همايش ارسال و توسط كميته داوران همايش برگزيده شده است.
 فهرست مقالات بر اساس محورهاي همايش بدين شرح است. در محور ادبيات فارسى و زبان شناسى ٤٨  مقاله، در محور  تعزيه و هنر ١٠  مقاله، در محور اديان، فلسفه و عرفان ٧  مقاله، در محور  قرآن، حديث و فقه  ٣ مقاله، در محور اجتماعى و فرهنگى  ٣ مقاله، در محور آيينى  ٥ مقاله.
 شما مي توانيد در قسمت دانلود كتب فاخر و زاده فاخر فايل الكترونيك اين كتب را دريافت داريد.
دریافت جلد اول
دریافت جلد دوم

خبر تصویری